<

Giới thiệu

Mentoring of Leaderships School G23.0 (MLS) là Phân viện Tư vấn và Đào tạo Lãnh đạo và Quản trị quốc tế trực tuyến của EAS Việt Nam theo hình thức Real-time 1:1 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Mentoring MLS tạo ra cuộc cách mạng trong việc truyền tải các nhóm kiến thức, kỹ năng và nghề quản trị và lãnh đạo cho cộng đồng Việt Nam và quốc tế với hình thức học 1:1. Bên cạnh đó chương trình cũng là kênh trợ giúp đặc biệt cho các nhà khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Mentoring MLS là một bước nhỏ trong công nghệ nhưng sẽ là bước tiến vượt bậc về giá trị và đẳng cấp trong cách mạng tư duy, năng lực hành vi, năng lực chuyên môn của con người mà EAS Việt Nam đã tạo ra.

Xem thêm

Đăng nhập